Головянко Марія Валентинівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту, Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

mariia.golovianko@nure.ua

Персональна Веб-сторінка на online платформі для освітянhttp://portal.dovira.eu/cv/b8f74fArt._teacher

Освіта

2006 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», магістр, диплом з відзнакою.

2007 р. – асистент кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

2011 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

2011 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: Машинне навчання, Web-дизайн, Корпоративні портали та Web 2.0, Експертні системи та Semantic Web, Flash-програмування, Комерціалізація інтелектуальних систем, Методи видобування знань у WЕВ-просторі, Інтелектуальні технологіі в Іntеrnеt, Бізнес-планування.

Наукова робота

Головянко М.В. за час роботи у ХНУРЕ брала участь у низці наукових проектів, серед них:

 • госпдоговірна НДР ІТ/534-2009 «Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту й інтеграції освітніх ресурсів України» (в рамках виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 рр., проект ІКТ 2009-2010 рр.);
 • госпдоговірна НДР № Ф15/456-2007 ДФФД МОНУ «Онтологічний портал для менеджменту й оцінки національних ресурсів України в галузі освіти і науки» (в рамках Тематичного цільового конкурсу наукових проектів №15 «Дослідження концептуальних засад оцінювання  закладів/установ освіти та розробка системи ліцензування, акредитації та рейтингування вітчизняних вищих навчальних закладів»);
 • НДР №233 «Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування» (2009-2010 рр.);
 • НДР №219  «Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації і ліцензування вищих навчальних закладів України», № ДР 0108U010139 (2007-2009 р.р.);

Є основним розробником і виконавцем міжнародних проектів:

 • EU Tempus Tacis Project SM_SCM-T020B06-2006 (UA) (2007-2008) “Towards Transparent Ontology-Based Accreditation”( «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів»);
 • EU Tempus Tacis Project 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011-2015) “Towards Trust in Quality Assurance Systems” («Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти»).

З 2007 року Головянко М.В. є викладачем та координатором міжнародної навчальної програми «European Virtual Venture», що виконується спільно з університетом ITIN (Technical University on IT, Networks and Information Systems, Cergi-Paris, France) і спрямований на впровадження сучасних технологій електронного навчання та комерціалізацію інтелектуальних систем. У 2008 році Головянко М.В. виконувала обов`язки координатора та викладача програми студентського обміну «Joint System Development Training Project» із університетом ITIN (ITESCIA), м. Сержі, Франція.

З 2015 року Головянко М.В. є представником України в міжнародному мережевому ICT-проекті KEYSTONE програми COST, що діє в межах програми Horizon 2020.

З 2016 року є представником України в міжнародному мережевому проекті Study Abroad Research in European Perspective (SAREP)  програми COST, а також учасником робочої групи проекту INTREPID програми COST.

Наукові інтереси: Semantic Web, Linked Data, Ontology Engineering, Machine Learning, Distributed Artificial Intelligence, Web Mining, Computational Intelligence.

Публікації

 1. Шевченко О.Ю. Онтологічна система менеджменту національними освітніми ресурсами / О.Ю.Шевченко, М.В. Климова // “Системи обробки інформації”. – 2009. – Вип. 4(78). – С. 146–151.
 2. Климова М.В. Розробка методу та моделі верифікаціЇ знань в онтологічних системах / М.В. Климова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009. – Вип. 4/8(40). – С. 32–36.
 3. Рябова Н.В. Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – Вип. 4. – C. 164–178.
 4. Terziyan, V., Shevchenko, O., Golovianko, M. (2014) An introduction to knowledge computing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 1, No 2(67).
 5. Terziyan V., Golovianko M., Shevchenko O., Semantic Portal as a Tool for Structural Reform of the Ukrainian Educational System, In: Information Technology for Development, Vol. 21, No. 3, 2015, Taylor & Francis, pp. 381-402 (doi: 1080/02681102.2014.899955).
 6. Terziyan V., Golovianko M., Cochez M. (2016) TB-Structure: Collective Intelligence for Exploratory Keyword Search, In: Proceedings of the 2nd International KEYSTONE Conference, Springer (under publication).

Автор посібників:

 1. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу. Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Д. Шинкарук, М.В. Михайліченко, М.Ф. Бондаренко, Н.С. Лєсна, Н.В. Рябова, М.В. Климова, Н.О. Волошина, В.Б. Репка, Г.А. Воскобойникова – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 80с.
 2. Terziyan V., Kaykova O., Klymova M., Shevchenko O., Biloivanenko M., Vitko O., Manual for Resource Management within the Educational Ontology Web PortalEU Tempus-Tacis SCM # T020B06 Project, KNURE, Kharkiv, 2008, 40 pp.
 3. Terziyan V., Kaykova O., Shevchenko O., Klymova M., Biloivanenko M., Titova L., Manual for Ontology-Based Annotation of Educational Resources, EUTempus-Tacis SCM # T020B06 Project, KNURE, Kharkiv, 2008, 20 pp.
 4. Імперативякості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб./ За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена.–Львів: Видавництво «Манускрипт», 2014. – 572 с.

 

Редактор посібників

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб./ За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена.–Львів: Видавництво «Манускрипт», 2014. – 572 с.

Дисертація

Головянко М.В. «Методи і моделі верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту», спеціальність 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту, ХНУРЕ, Харків, 2011.