Рябова Наталія Володимирівна

Кандидат технічних наук, професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Адреса: Україна, 61166, Харків, пр. Науки, 14, кафедра штучного інтелекту, к. 255, тел. (+380)-57-7021337.

nataliya.ryabova@nure.ua

Інші відомості:

Народилась 24 лютого 1952 р.

Захоплення: фелінологія, детективи, подорожі.

 

Освіта

1974 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.

1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність: 05.25.05 – Автоматизовані інформаційні системи. Тема дисертації – «Математичні моделі семантики номінативного словотворення та їх застосування в автоматизованих інформаційних системах».

1993 р. – вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності Інформаційні системи та процеси.

1997 р. –  вчене звання доцента кафедри  програмного забезпечення  ЕОМ ХТУРЕ.

 

Навчальна робота

Лекційні курси: “Менеджмент знань”, “Онтологічний інжиніринг”, “Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації”, “Формальні системи та математичні основи представлення знань”, “Інженерія знань”, “Методи та  системи штучного інтелекту” .

 

Наукова робота

Наукові інтереси: методи, моделі та алгоритми інтелектуальної обробки природно-мовної інформації на основі онтологічного підходу, менеджмент знань в системах розподіленого штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз текстов, семантичні технології.

Протягом останніх двадцяти років –  відповідальний виконавець та науковий керівник більш десяти науково-дослідних робіт. Участь у виконанні міжнародного проекту  «Towards Trust in Quality Assurance Systems» (TRUST) – «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011/2014 р.р.) в рамках національного приорітету: «Забезпечення якості освіти». Участь у тренінгах в рамках Міжнародного науково-практичного семінара, присвяченого вивченню досвіда університетів Словаччини по створенню систем забезпечення якості освіти  (березень 2012 р., м. Кошице, Словаччина); участь у виконанні міжнародного проекту «Towards Transparent Ontology-Based Accreditation» – «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів» TEMPUS SM_T020B06-2006 (UA) (2007/2008 г.г.) в рамках національного пріоритету  «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів».  Участь в проведенні Міжнародного науково-практичного семінару по розповсюдженню результатів проекту (16-20 травня 2008 р., м. Київ, МОНУ). Відповідальний виконавець госпдоговірної НДР ІТ/534-2009 «Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту і інтеграції освітніх ресурсів України» (в рамках виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 р.р., проект ІКТ 2009-2010 р.р.). Відповідальний виконавець госпдоговірної НДР № Ф15/456-2007 ДФФД МОНУ «Онтологічний портал для менеджменту ці оцінки національних ресурсів України в області освіти і науки» (в рамках виконання Тематичного цільового конкурсу наукових проектів №15 «Дослідження концептуальних засад оцінювання  закладів/установ освіти та розробка системи ліцензування, акредитації та рейтингування вітчизняних вищих навчальних закладів»). Відповідальний виконавець комплексної НДР № 265 «Методи та моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуального інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень» (2012-2014 рр.); НДР №233 «Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування» (2009-2010 рр.); НДР №219  «Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації і ліцензування вищих навчальних закладів України», № ДР 0108U010139 (2007-2009 р.р.); комплексної НДР № 195 «Розробка методів та моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань в системах розподіленого штучного інтелекту» (2006-2008 рр.)  та ін.

Підготовка кадрів. Науковий керівник аспірантської підготовки за спеціальності 05.13.23  – Системи та засоби штучного інтелекту. Кандидати наук: В.В. Волкова, О.В. Шубкіна, О.В. Золотухін

 

Громадська та міжнародна діяльність

Голова секції «Соціальні комунікації на основі інтелектуальних інформаційних технологій» в рамках тематичного напрямку «Інформаційне забезпечення сталого соціального економічного розвитку суспільства»  VI  Міжнародної науково-практичної конференції  «Наука і соціальні проблеми суспільства: інформатизація та інформаційні технології». Співголова секції «Сучасні проблеми обчислювального та штучного інтелекту» тематичної конференції «Інтелектуальні інформаційні системи» в рамках щорічного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь в  XXI столітті». Член робочої групи Науково-методичної комісії за напрямком «Комп’ютерні науки» МОНМС,  учасник розробки освітніх стандартів для ОКР бакалавр за напрямком 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (2010 р.), а також для ОКР магістр для спеціальності 8.05010104 «Системи штучного інтелекту» (2011-2012 р.р.).

Куратор з боку ХНУРЕ Міжнародного проекту з університетом ITIN (Technical University on IT, Networks and Information Systems, Cergi-Paris, France), спрямованого на впровадження сучасних технологій електронного навчання та комерціалізацію інтелектуальних систем.

 

Публікації та патенти

105 публікацій, в тому числі два навчальних посібники. Серед них:

  1. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу.Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Д. Шинкарук, М.В. Михайліченко, М.Ф. Бондаренко, Н.С. Лєсна, Н.В. Рябова, М.В. Климова, Н.О. Волошина, В.Б. Репка, Г.А. Воскобойникова – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 80с.
  2. Рябова Н.В., Чала Л.Е., Волкова В.В.Формальні системи та математичні основи представлення знань. – Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напрямку 6.050101 – «Комп’ютерні науки» – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 120с. (в печати).
  3. Рябова Н.В.Модель семантического репозитория текстових документов для онтологического портала МОНУ / Н.В. Рябова, А.А. Козополянская, О.В. Шубкина, С.А. Гринев // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. – с. 177-185.
  4. Рябова Н.В.Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – Вип. 4. – C. 164–178.
  5. Рябова Н. В.Розробка прототипу семантичного репозиторію документів та його інтеграція з розподіленим онтологічним порталом менеджменту освітніх і наукових ресурсів МОН України / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, Г.А. Воскобойникова, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – C. 117–126.
  6. Рябова Н.В.Обобщенная модель семантического аннотирования текстовых документов в системах управления знаниями / Н.В. Рябова, О.В. Шубкина // Системы обработки информации. – 2010. – Вып. 6. – C. 70–74.
  7. Рябова Н. В., Щербак С.С.Развитие технологий Semantic Web: Обработка RDF-графов с помощью XSLT // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. – №4(10). – С. 67-72.
  8. Ryabova N., Shubkina O.Text Mining on the Basis of Conceptual Graph Approach // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT- 2008 . – September 25th-27th, Lviv, Ukraine.
  9. Ryabova N., Lysenko I., Shubkina O.Content – analysis system for advertising specialisms texts / Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT-2006 . – September 28th-30th, Lviv, Ukraine. – pp. 62-66.

 

Нагороди та премії

Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної держадміністрації за багаторічну плідну науково-педагогічну роботу та з нагоди Дня науки, 2012 р.

Подяка голови Харківської обласної держадміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 80-річчя створення Харківського національного університету радіоелектроніки, 2010

Почесні грамоти, подяки, цінні подарунки ХНУРЕ за вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі (1996-2012 р.р.), у тому числі за плідну роботу з виховання та підготовки обдарованої студентської молоді як науковому керівнику переможця конкурсу за кращий дипломний проект (2007 р.), за плідну роботу з підготовки та організації в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь в XXI столітті» пленарних та секційних засідань (2009-2012 р.р.)

За якісну підготовку та проведення Міжрегіонального ярмарку вакансій «Молодий фахівець XXI століття» (2008-2011 р.р.).